Hlavní strana >> Kvalita
 

Kvalita

Dovolené výrobní tolerance mechanických parametrů permanentních magnetů.
Kromě dovolených výrobních tolerancí mechanických rozměrů (délky, šířky, výšky, rádiusů případně dal­ších rozměrů) jsou u permanentních magnetů výkresově definovány také dovolené výrobní odchylky geome­trického tvaru a vzájemné polohy ploch tělesa magnetu, například:

1.jpg

Vzhledem k výrobním nákladům se často od dodatečného opracování upouští. Výjimkou jsou však anizo­tropní feritové magnety, jejichž pólové plochy se naopak většinou opracovávají.
 
Pro neopracované permanentní magnety jsou dovolené odchylky mechanických parametrů od jejich jme­novitých hodnot předepsány podnikovou normou PN 5-109. Obecně platí, že mechanické parametry dodá­vaných výrobků musí odpovídat dokumentům, vzájemně dohodnutým se zákazníkem (výkresy, technicko­-přejímací podmínky, normy nebo katalog).
2.jpg

Mechanická poškození.
Trvalé feritové magnety jsou svou povahou velmi křehké. Ve výrobním procesu se proto nelze zcela úplně vyvarovat drobných mechanických poškození. Magnetické a mechanické vlastnosti jsou však tímto ovlivněny pouze nepatrně. Na konci výrobního procesu jsou permanentní magnety podrobeny rutinní vizuální kontrole vzhledu povrchu (bez optického zvětšení). Jemné vlasové trhlinky, jakož i drobná poškození povrchu (po­vrchové rýhy, výštipky, oddroleniny, apod.) do dvou procent velikosti pólové plochy, jsou při této kontrole povoleny. Na přání zákazníka lze dohodnout referenční vzorky.
 
Ulpívající částice.
Z výrobně-technických důvodů mohou na povrchu permanentních magnetů zůstat resp. ulpívat nepatrné částice prachu nebo feritového materiálu, které nelze úplně odstranit. Tyto však nemají žádný vliv na vlastní funkci magnetu.
 
Magnetické vlastnosti.
Hodnoty magnetických veličin, uvedené v nabídkovém katalogu, jsou závazné, pokud nebyly se zákazní­kem písemně dohodnuty jiné hodnoty. Magnetické parametry odpovídají normě DIN IEC 60404-8-1 a jsou měřeny na broušených zkušebních permanentních magnetech v souladu s DIN EN 10 332 měřicím přístrojem zvaným hysteresigraf. U tvarově náročných aplikací, kdy nelze použít uvedené měřicí zařízení, se sjednává se zákazníkem odpovídající měřicí metoda. Standardně se provádí tato kontrola pouze statisticky na výběrovém vzorku výrobků na základě požadavku zákazníka, uvedeného v písemné dohodě, lze zajistit i kontrolu všech dodávaných výrobků.
 
Balení a doprava.

Výrobky se balí většinou do kartónových krabic s proložkami, čímž jsou dostatečně chráněny před poško­zením. Podle přání zákazníka lze sjednat i balení jiné. Skupinová balení, obsahující zmagnetované výrobky, se musí skladovat tak, aby se zabránilo nežádoucím důsledkům vzájemného silového působení magnetů v jed­notlivých baleních. Obaly musí být zřetelně označeny nápisy „křehké zboží“ případně „pozor - magnetické“. Na každém obalu musí být uvedeny údaje, potřebné pro přejímku a případnou reklamaci dodávky (adresa výrobce, počet kusů výrobku v daném balení, název případně identifikační kód výrobku,datum výroby a pod­pis pracovníka výstupní kontroly). Hmotnost jednoho uceleného balení nesmí překročit 15 kg brutto. Zásilka musí být řádně zajištěna proti poškození při přepravě.

 

ZPĚT

 

 

Informace...

Jestli chcete zakoupit supermagnet tak vstupte na www.neomag.cz kde naleznete nejvetší sortiment u nás za bezkonkurenční ceny.

 
  © PS Media s.r.o.  -  powered by redakce-online.cz