Hlavní strana >> Možné způsoby magnetování
 

Možné způsoby magnetování

1.jpg

Přednostní osa orientace.
Pod pojmem přednostní osa orientace se rozumí uspořádání magnetických krystalů do určitého směru. V této přednostní ose orientace dosahuje trvalý magnet svých nejlepších magnetických parametrů; musí být magnetován v této ose.
Přednostní osy orientace se dosáhne tím, že během lisování je materiál (prach) vystaven silnému vnějšímu magnetickému poli. Magnety kruhové a válcové mají osu orientace většinou axiální, u hranolů prochází výš­kou, u segmentů je diametrální nebo radiální.
 
1. Izotropní permanentní magnety.
Nemají žádnou přednostní osu orientace. Směr a způsob magnetování je tedy libovolný.
 
2. Anizotropní permanentní magnety.
Jsou lisovány v magnetickém poli a dostávají tak přednostní osu orientace. Dobré magnetické vlastnosti mají pouze v této ose a mohou být magnetovány pouze v této ose. Při stejném objemu magnetu se dosáhne vyššího magnetického toku nežli u magnetů izotropních. Remanence je přibližně dvojnásobná.
 
3. Permanentní magnety s axiální přednostní osou orientace.
Takto, tzn. axiálně, jsou orientovány kruhové a válcové magnety a hranoly přes výšku.
 
4. Permanentní magnety s diametrální přednostní osou orientace.
Pro zvláštní aplikace, kupříkladu u kruhových či válcových permanentních magnetů motorů nebo čerpadel, je přednostní osa orientace diametrální (kolmo k ose rotace).
 
5. Permanentní magnety pólově orientované.
Zde jsou póly uspořádány tak, jak bude provedeno pozdější vícepólové magnetování. Tyto trvalé magnety se používají převážně ve spojení se senzory, v pohonech motorů nebo v generátorech. Remanence je přibližně 1,5 ÷ 2 násobná v porovnání se stejným isotropním materiálem.
 
Magnetování trvalých magnetů.
K namagnetování až k nasycení potřebují permanentní magnety ze vzácných zemin ve srovnání s tvrdými ferity přibližně dvou- až čtyřnásobnou intenzitu magnetického pole.
 
Takové potřebné intenzity magnetického pole však už nelze dosáhnout pomocí systémů pro trvalé magnety. K tomuto jsou nezbytné systémy magnetovacích cívek s vysokým výkonem. Z diagramů lze vybrat intenzitu magnetického pole, potřebnou k nasycení příslušného magnetického materiálu. Křivky se vztahují na jednot­livé skupiny materiálu a znázorňují intenzitu magnetického pole pro první namagnetování.
 
K přemagnetování nebo novému namagnetování kusů, odmagnetovaných ve střídavém poli, jsou nut­né značně vyšší intenzity magnetického pole. Permanentní magnety s axiální nebo diametrální orientací jsou magnetovány v cívkách s pulzním polem. Vyžaduje-li aplikace určitý způsob magnetování (např. vícepólové sektorové), musí být zhotoveny speciální cívkové systémy, přizpůsobené tvaru a rozměru permanentního magnetu.
 
Kontrola magnetických hodnot
Při vstupu a výstupu zboží se vyhotovují demagnetizační křivky. Při výstupu zboží je možno dodatečně určit magnetický moment. Jelikož u multipólových přednostních os orientace už není možno změřit magne­tický moment , doporučuje se měření magnetického toku speciálními měřicími cívkami. Existuje doplňková možnost měření magnetické indukce na povrchu pomocí Hallovy sondy a indukovaného napětí.

Intenzita magnetického pole, nutného k namagnetování.
Na základě různých tvrdících mechanizmů se dají trvalé magnety ze vzácných zemin různě lehce zmagnetovat. Magnetické tvrzení u NdFeB a SmCo5 se zakládá na procesu tvorby zárodků zatímco u Sm2Co17 se jedná o vylučovací tvrzení.
 
Magnety jsou syceny prakticky až na 100%, pokud není požadováno jinak.
 
Křivky jsou reprezentativní pro příslušné materiálové skupiny a jsou založeny na experimentálních hodnotách. Odpovídají novým křivkám po tepelném zpracování. Trvalé magnety, demagnetované ve střídavém magnetickém poli se dají namagnetovat podstatně obtížněji.
 

Intenzity magnetického pole, potřebné k namagnetování magneticky tvrdých feritů jsou podstatně nižší než u permanentních magnetů ze vzácných zemin. Jako empirické pravidlo lze za základ použít trojnásobnou hodnotu koercivity HcJ.

2.jpg

3.jpg

 

 

ZPĚT          VPŘED

 

 

Informace...

Jestli chcete zakoupit supermagnet tak vstupte na www.neomag.cz kde naleznete nejvetší sortiment u nás za bezkonkurenční ceny.

 
  © PS Media s.r.o.  -  powered by redakce-online.cz